Kinh Thánh Cựu Ước 1934

Năm sách của Môi-se
1. Sáng thế ký 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
2. Xuất Ê-díp-tô ký 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
3. Lê vi ký 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
4. Dân số ký 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
5. Phục truyền Luật lệ ký 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Các sách Lịch sử
6. Giô-suê 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
7. Các quan xét 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
8. Ru-tơ 1 2 3 4
9. I Sa-mu-ên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
10. II Sa-mu-ên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
11. I Các vua 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
12. II Các vua 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
13. I Sử ký 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
14. II Sử ký 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
15. Ê-xơ-ra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16. Nê-hê-mi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
17. Ê-xơ-tê 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Các sách văn thơ
18. Gióp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
19. Thi thiên
Quyển thứ nhất 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Quyển thứ hai 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
Quyển thứ ba 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Quyển thứ tư 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106
Quyển thứ năm 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
20. Châm ngôn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
21. Truyền đạo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
22. Nhã ca 1 2 3 4 5 6 7 8

Các sách tiên tri
23. Ê-sai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
24. Giê-rê-mi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
25. Ca thương 1 2 3 4 5
26. Ê-xê-chi-ên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
27. Đa-ni-ên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
28. Ô-sê 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
29. Giô-ên 1 2 3
30. A-mốt 1 2 3 4 5 6 7 8 9
31. Áp-đia 1
32. Giô-na 1 2 3 4
33. Mi-chê 1 2 3 4 5 6 7
34. Na-hum 1 2 3
35. Ha-ba-cúc 1 2 3
36. Sô-phô-ni 1 2 3
37. A-ghê 1 2
38. Xa-cha-ri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
39. Ma-la-chi 1 2 3 4

Kinh Thánh Tân Ước 1934

Các sách Phúc Âm
1. Ma-thi-ơ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
2. Mác: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
3. Lu-ca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
4. Giăng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sách lịch sử
5. Công Vụ các sứ đồ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Các thư tín
6. Rô-ma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7. I Cô-rinh-tô 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8. II Cô-rinh-tô 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9. Ga-la-ti 1 2 3 4 5 6
10. Ê-phê-sô 1 2 3 4 5 6
11. Phi-líp 1 2 3 4
12. Cô-lô-se 1 2 3 4
13. I Tê-sa-lô-ni-ca 1 2 3 4 5
14. II Tê-sa-lô-ni-ca 1 2 3
15. I Ti-mô-thê 1 2 3 4 5 6
16. II Ti-mô-thê 1 2 3 4
17. Tích 1 2 3
18. Phi-lê-môn 1
19. Hê-bơ-rơ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
20. Gia-cơ 1 2 3 4 5
21. I Phi-e-rơ 1 2 3 4 5
22. II Phi-e-rơ 1 2 3
23. I Giăng 1 2 3 4 5
24. II Giăng 1
25. III Giăng 1
26. Giu-đe 1

Sách tiên Tri
27. Khải huyền 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Sơ đồ Sách Khải Huyền
  • Sách đầu tiên của Kinh Thánh
  • Chương bắt đầu của Kinh Thánh
 

Lời Chào Thân Ái


Sài Gòn Hy Vọng (SGHV) xin gởi lời chào thân ái đến với các bạn Việt nam xa gần khắp nơi trên thế giới, cùng với các bạn đang ở quê nhà. Trang web này được tạo dựng để chia sẽ những niềm vui, lạc quan yêu đời, cùng với những nổi buồn, lo lắng trong cuộc sống. Chúng tôi hy vọng nó sẽ là nhịp cầu tinh thần, trong tình tương thân tương ái và nối liền khoảng cách không gian, địa lý, để tạo nên sự thông cảm trong tình đồng bào cho cộng đồng người Việt chúng ta.

Sài Gòn đã trải qua nhiều cuộc đổi thay trong lịch sử, ngay cả cái tên bình dị của mình cũng không còn nữa. Nhưng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Sài Gòn cũng có vẽ đẹp quyến rủ, dịu dàng, nhân ái và đầy tình yêu thương. Trong lịch sử hiện đại, đã có nhiều người dân Sài Gòn ngở ngàng trước sự thay đổi đột ngột trong biến cố ngày 30 tháng Tư, 1975. Những cuộc ra đi vượt biên giới bằng đường biển cũng như đường bộ đầy đau thương và nước mắt của đồng bào Việt nam, để đi tìm sự sống ở các nước tự do. Và trong thời gian gần đây của đầu thế kỷ 21, Sài Gòn lại chứng kiến những cuộc ra đi lao động khổ sai ở xứ người. Những cảnh buôn bán phụ nữ và trẻ em Việt nam ra nước ngoài. Những hoàn cảnh đau thương thống hối, nhân loại không thể cầm được nước mắt.

Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời có một ý muốn tốt lành khi Ngài tạo dựng ra thế giới chúng ta. Ngài có chương trình hành động riêng của Ngài, và Ngài cho đó là sự tốt lành. Đức Chúa Trời là người thợ gốm và chúng ta là đất sét.

"Hỡi Đức Giê-hô-va, dầu vậy, bây giờ Ngài là Cha chúng tôi! Chúng tôi là đất sét, Ngài là thợ gốm chúng tôi, chúng tôi thảy là việc của tay Ngài." (Ê-sai 64:8)

Sài Gòn vẫn còn niềm hy vọng khi chúng ta là đất sét trong bàn tay nhân lành của người thợ gốm, chính là Đức Chúa Trời toàn năng. Công việc của Ngài làm vẫn còn đang tiếp diễn.

Anh em sẽ hỏi tôi: "Vậy, tại sao Ngài còn khiển trách? Vì có ai cưỡng lại được ý Ngài?" Hỡi người kia, bạn là ai mà dám cãi lại Đức Chúa Trời? Chẳng lẽ cái bình lại nói với người thợ gốm: "Tại sao ông làm ra tôi như thế này?" (Rô-ma 9:19-20)

Hãy tin cậy nơi Ngài, và đặt niềm tin hy vọng nơi con Ngài là Cứu Chúa Jê-sus. Chính Chúa Jê-sus đã chịu chết, hy sinh, trên cây thập tự, để cứu nhân loại. Tuy chúng ta không biết ngày mai sẽ ra thế nào, nhưng mọi sự đều được điều khiển trong quyền năng của Đức Chúa Trời.

Trong ngày sau rốt Đức Chúa Trời sẽ lau ráo hết mọi nước mắt đau thương, sầu khổ cho con dân của Ngài. Như lời Kinh Thánh có ghi rằng:

"Vì Chiên Con ở giữa ngôi sẽ chăn giữ và đưa chúng đến những suối nước sống; Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt chúng." (Khải Huyền 7:17)

Trang web của chúng tôi muốn mang đến các bạn một món quà, đó là bản dịch Kinh Thánh Tân Ước 2005 của Hội Truyền giáo Thánh Kinh Việt Nam. Bản dịch mới này sẽ góp phần chia sẽ và giới thiệu Chúa Jê-sus đến với các bạn. Ước mong của chúng tôi là các bạn sẽ biết Chúa Jê-sus nhiều hơn, và Ngài sẽ ban phước dồi dào hơn cho cuộc sống của các bạn.

Vì thế Sài Gòn vẫn còn niềm hy vọng nơi Đức Chúa Trời, và Chúa Jê-sus sẽ là Cứu Chúa của chúng ta.

Người Sài Gòn

  Sài Gòn hy vọng
 
  • Sách đầu tiên của Kinh Thánh
  • Chương bắt đầu của Kinh Thánh